Artikel 1           Definities

 1. Graphic Avenue, gevestigd te Terneuzen, KvK-nummer 22058910, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3           Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4           Tarieven en betalingen           

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en drukkosten, worden apart vermeld.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele online cursus wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na levering voldaan.
  De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 4. Declaraties dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 5. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5           Informatieverstrekking klant

 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

 

Artikel 6           Uitvoering van de overeenkomst

 1. De dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. De overeenkomst kan alleen na toestemming van de dienstverlener worden overgedragen.

 

Artikel 7           Inschrijvingen online cursus

 1. Inschrijving voor een online cursus geschiedt enkel via de daartoe bestemde aanmeldpagina.
 2. Klant is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
 3. Na ontvangst van de betaling ontvangt klant schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarmee inschrijving definitief is.

 

Artikel 8           Lidmaatschap

 1. De abonnementsduur van een online cursus varieert per cursus en staat vermeld in de cursusomschrijving.
 2. De online cursus dient binnen de vermelde abonnementsduur worden afgerond. Klant behoudt wel toegang tot de gekoppelde besloten community op Facebook voor support.

 

Artikel 9           Wijziging en annulering

 1. Annulering door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Tot aan ontvangst van het eerste concept wordt bij annulering 10% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering na aanlevering van het eerste concept wordt 75% van de kosten in rekening gebracht; annulering na bestelling van drukwerk resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de gefactureerde kosten.
 2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de online cursus te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
 3. In geval van een wijziging als genoemd in lid 2 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener.
 4. Indien klant de overeenkomst tot het volgen van een online cursus annuleert na aanvang of betaling van deze cursus, zal geen restitutie plaatsvinden.

 

Artikel 10         Overmacht

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang dienstverlener niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 11         Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
 4. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan dienstverlener worden geleverd.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een online cursus.
 6. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht.
 7. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 12         Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een publicatierecht toe na volledige betaling. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.
  Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
 3. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, of 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door dienstverlener gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 5. Klant komt de mogelijkheid toe de auteursrechten tegen betaling van dienstverlener over te nemen.
 6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant dienstverlener toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
 7. Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

 

Artikel 13         Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Doordat sommige diensten van Graphic Avenue online geleverd worden, kan dienstverlener niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
  Tijdens de online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
 3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

Artikel 14         Levering

 1. Dienstverlener spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient een leveringstermijn van 14 kalenderdagen in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content wordt aangeleverd met 3 voorstellen in pdf vorm, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vinden maximaal 3 revisies plaats. Aangepaste wensen van klant kunnen een meerprijs opleveren.
 3. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

 

Artikel 15         Herroeping

 1. De klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de overeenkomst te ontbinden. De dienstverlener heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
 3. De bedenktijd geldt niet voor de aanschaf van een online cursus of geleverde diensten, maar enkel voor producten besteld uit de webshop van Wablief.

 

Artikel 16         Verplichtingen klant en dienstverlener bij herroeping

 1. De klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 3. Dienstverlener stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 4. Dienstverlener vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 17         Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. De klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de dienstverlener dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 4. De kosten van het terugzenden van het product komt voor rekening van de klant.

 

Artikel 18         Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de Dienstverlener streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al drie revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van dienstverlener.

 

Artikel 19         Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, zijnde Rechtbank Zeeland.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.